Utfyllende direktiv til MiFID II om beskyttelse av kundemidler, produkthåndtering og vederlag fra tredjeparter (inducements)

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 av 7. april 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler, produkthåndteringsforpliktelser og regler som får anvendelse på utstedelse eller mottak av gebyrer, provisjoner eller andre penge- og naturalieytelser

Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Direktivet er vedtatt i EU. Direktivet vil tas inn i EØS-avtalen og innlemmes i norsk forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MiFID II) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i nork rett. NOU 2017:1 om gjennomføring av MiFID II og MiFIR har vært på høring.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektivet gir utfyllende regler om verdipapirforetaks sikring av kunders finansielle instrumenter og midler, krav til produkthåndtering for verdipapirforetak og regler om vederlag til verdipapirforetak fra tredjeparter (inducements).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved forskrift etter at hjemmelsrettsakten (MiFID II) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede finnes i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)2031
Rettsaktnr.: 2017/593/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32017L0593

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.04.2016
Frist returnering standardskjema: 01.08.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen