Vet - EURL matbårne virus

Kommisjonens forordning (EU) .../... av XXX som endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 av Europaparlamentet og Rådet som omhandler utpeking av et EU-referanselaboratorium for matbårne virus

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the designation of the EU reference laboratory for foodborne viruses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at det oppnevnes et nytt EU-referanselaboratorium for matbårne virus.

Det utpekte laboratoriet er; Livsmedelsverket, Uppsala, Sverige.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En konsekvens av endringen er at vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for de samme sykdommene. I Norge er det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har relevant kompetanse for dette.
Mattilsynet har sendt forespørsel til NMBU om opprettelse av et nasjonalt referanselaboratorium for matbårne virus.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 882/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker