Den andre endringen av MCA-beslutningen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2317 av 16. desember 2016 om endring av vedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2317 of 16 December 2016 amending Decision 2008/294/EC and Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the operation of mobile communications on board aircraft (MCA services) in the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2017

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 16. desember 2016 og publisert i Official Journal of the European Union 20. desember 2016.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner der berørte departementer og Nkom er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 143/2017 datert 7. juli 2017, gjeldende fra 8. juli 2017.

2016/2317/EU er gjennomført i norsk rett gjennom endring i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) som trådte i kraft 1. juli 2018, jf. ekomloven § 6-2 syvende ledd.

Forslaget til endring i fribruksforskriften var på offentlig høring i perioden 26. mars til 14. mai 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/2317/EU som endrer kommisjonsvedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutningen 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester) ble vedtatt i EU den 16. desember 2016.

MCA-vedtaket (2008/294/EF) åpnet for kommersiell bruk av MCA-tjenester for GSM-systemer i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz). Det ble i MCA-vedtaket tatt høyde for at beslutningen i fremtiden kunne bli utvidet til også å gjelde andre terrestrielle mobile kommunikasjonssystemer som opererer i henhold til andre standarder i andre frekvensbånd. En utvidelse til også å inkludere UMTS i 2100 MHz-båndet (1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz) og LTE i 1800 MHz-båndet (1710-1785 / 1805-1880 MHz) ble vedtatt med gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU. Norge har implementert disse beslutningene gjennom § 44 i fribruksforskriften.

Dagens regelverk krever en Network Control Unit (NCU) som har til formål å forhindre at mobile terminaler om bord på fly forsøker å registrere seg på et bakkebasert mobilt nettverk. Kommisjonen ga 7. oktober 2015 et mandat til CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) om å vurdere behovet for å beholde dette kravet. CEPT konkluderte i rapport (nr. 63) av 17. november 2016 at det er forsvarlig å fjerne kravet om obligatorisk NCU for GSM- og LTE-baserte MCA-systemer, men at NCU må beholdes som obligatorisk for UMTS-systemer. Det anses som sannsynlig at en UMTS terminal om bord på et fly kan koble seg til et bakkebasert UMTS-nettverk med det resultat at man reduserer kapasiteten for dette nettet. Alternativt kan tilstrekkelig skjerming av flykroppen anvendes som erstatning for NCU.

Unntaket i 2013/654/EU vedrørende verdier som gjelder for maksimal e.i.r.p. utstrålt effekt utenfor flyet (fra nettkontrollenheten, basestasjon og node) i frekvensbåndet 2570-2690 MHz og dens gyldighet fra 1. januar 2017 er fjernet i denne nye gjennomføringsbeslutningen.

Øvrige tekniske krav beholdes uten endringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) og Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven §§ 6-1 og 6-2 og fribruksforskriften. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har gjennom § 44 i fribruksforskriften implementert 2008/294/EF og tilleggene i 2013/654/EU.

Som en følge av denne tilleggsbeslutningen kreves det en oppdatering av fribruksforskriften for å ta bort kravet om NCU for GSM- og LTE-baserte MCA-system, samt oppdatere med tabeller som reflekterer denne endringen.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer og tillegg i § 44 i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Nkom har fulgt arbeidet i CEPT arbeidsgruppen ECC PT1.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2016)8413
Rettsaktnr.: 2016/2317/EU
Basis rettsaktnr.: 2013/654/EU
Celexnr.: 32016D2317

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2016
Frist returnering standardskjema: 11.04.2017
Dato returnert standardskjema: 18.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.03.2018
Høringsfrist: 14.05.2018
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker