Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EMIR - ekvivalensvurdering av børser i Canada

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2273 av 15. desember 2016 om ekvivalens av anerkjente børser i Canada i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2273 of 15 December 2016 on the equivalence of recognised exchanges in Canada in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at nærmere angitte børser i Canada anses som ekvivalente i henhold til EMIR. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til EU-kommisjonen for å ekvivalensvurdere tredjelands markedsplasser med regulerte markeder i EU, er endret ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR). SFTR er ikke tatt inn i EØS-avtalen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2273/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2273

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen