Endring av utfyllende bestemmelser til EMIR om rapportering til transaksjonsregistre

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/105 av 19. oktober 2016 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 1247/2012 som fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder når det gjelder format og frekvens for handelsrapporter til transaksjonsregistre i henhold til til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105 of 19 October 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av ESMA, er nå vedtatt av EU-kommisjonen og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Denne forordningen gjør endringer i kravene til format og frekvens for foretakenes rapportering av derivattransaksjoner til transaksjonsregistre. Forordningen endrer forordning 1247/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012 og endrer rettsakt 1247/2012. Basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. Rettsakt 1247/2012, som denne rettsakten endrer, er så langt ikke tatt inn i EØS-avtalen. Når forordningen og rettsakt 1247/2012 er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Pliktene krever endringer i IT-systemer og omlegging av foretakenes arbeidsprosesser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato for selve forordningen og tilpasningstekster for datoene som angir når de ulike pliktene etter forordningen trer i kraft.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 105/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0105

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker