Fargestoffer på sprayboks

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017 874 av 22.mai 2017 endring av vedlegg III til Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. /1333/2008 om bruken av butan (E 943a), isobutan (E 943B) og propan (E 944) i fargestoffer

Commission Regulation (EU) 2017 874 of 22 May 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of butane (E 943a), isobutane (E 943b) and propane (E 944) in colour preparations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Søknaden omhandler bruk av drivgasser i spraybokser for fargestoffene på næringsmiddelet. Butan, isobutan og butan er de samme drivgassene som i «formfett» og anses ikke ha noen helsemessig risiko dersom produktet luftes en time og nivået av gassene under 1 mg/kg.

Gassene er lett antennelig ved nivåer over 1 mg/kg, og derfor vil bruken av disse sprayflaskene kun få benyttes av profesjonelle næringsmiddelprodusenter. De brukerbetingelsene som grenseverdiene for drivgass på 1 mg/kg i det endelige produktet og begrensingen til kun profesjonell bruk sikrer trygg bruk av sprayboksene og ingen økt helsemessig risiko av betydning. Mattilsynet mener at næringen får muligheten til å presentere sine produkter på en delikat måte uten øke eksponering av fargestoffene, og at godkjenning av drivgasser i sprayflasker med fargestoffer i profesjonell næringsmiddelindustri vil gi næringen mulighet til å presentere sine produkter på en mer delikat måte. Godkjenningen fører ikke til økt helsemessig risko. Mattilsynet støtter således søknaden om godkjenning av drivgasser i sprayflasker med fargestoffer i profesjonell næringsmiddelindustri.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan  ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/874
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R0874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2017
Frist returnering standardskjema: 21.04.2017
Dato returnert standardskjema: 21.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.06.2017
Høringsfrist: 31.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker

Til toppen