Farlig gods, fergeflygning en-motors turbinfly

Forordning (EU) 2017/363 av 1. mars 2017 som endrer forordning (EU) nr. 965/2012 så langt det gjelder særskilt tillatelse til enmotors turbinfly som opererer om natten eller i instrumentflygingsforhold, og om godkjenningskravene for farlig gods-trening for kommersielle spesialiserte operasjoner, og om ikke-kommersielle operasjoner av komplekse motordrevne luftfartøy og ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner med komplekse motordrevne luftfartøy

Commission Regulation (EU) 2017/363 of 1 March 2017 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the specific approval of single-engined turbine aeroplane operations at night or in instrument meteorological conditions and the approval requirements for the dangerous goods training relating to commercial specialised operations, non-commercial operations of complex motor-powered aircraft and non-commercial specialised operations of complex motor-powered aircraft

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Norge deltok i arbeidet i den EASA arbeidsgruppen som i 2012 vurderte om det skulle tillatelse kommersiell frakt av passasjerer og gods med enmotors turbinfartøy, og har derfor vært med på å påvirke utformingen av regelverket.

Regelverksforslaget har for øvrig vært behandles i EASA-komiteen, hvor Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet deltar.

Det antas at saken tidligst kan behandles i EØS-komiteens møte 5. mai 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder tre endringer til forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Endringene har ingen innholdsmessig relasjon til hverandre, men er tre mindre endringer av forordning (EU) 965/2012 som er gjennomføres i samme endringssforordning. Endringene er:

  • Regulering av enkeltstående fergeflygninger er på visse vilkår tatt ut av forordning (EU) nr. 965/2012. Dette gjelder fergeflygninger hvor det ikke medbringes passasjerer eller gods, og hvor hensikten med flygningen er ettersyn, vedlikehold, inspeksjon, eksport av luftfartøyet, import av luftfartøyet eller lignende. Det overlates nå til medlemsstatene å regulere denne typen fergeflygninger i nasjonal rett. Hensikten med denne endringen er å sikre at reguleringen på området kan være mer proporsjonal og risikobasert.
  • Det åpnes for at det kan tillates kommersiell bruk av enmotors turbinfly i værforhold som krever instrumentflyging (IMC) eller for flyging om natten.  Tillatelsen skal i tilfelle gis av luftfartsmyndigheten, i Norge Luftfartstilsynet, etter en vurdering av installert utstyr, motor, vedlikehold, operatørens prosedyrer/risikoanalyse og pilotens trening.
  • Det er fastsatt en bestemmelse om at operatører med kommersielle spesialtillatelser og operatører som opererer ikke-kommersielt med nærmere angitte fartøytyper, fortsatt skal ha et treningsprogram for farlig gods, men dette treningsprogrammet skal ikke lenger godkjennes av luftfartsmyndighetene. Reglene om at treningsprogram for farlig gods ikke lenger skal være myndighetsgodkjent, gjelder bare for operatører som ikke frakter farlig gods.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr 965/2012 er gitt med hjemmel i (EF) 216/2008 som igjen er gitt med hjemmel i TFEU art 100.

I Norge er forordning (EU) 965/2012 gjennomført gjennom forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Rettsakten vil kunne gjennomføres gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Luftfartstilsynet vil også vurdere om det er behov for endringer i de nasjonale forskriftene som følge av bestemmelsen om fergeflygning (ferry flight). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er mulig at det er norske operatører som vil gjøre bruk av åpningen for kommersiell bruk av enmotors turbinfly om natt eller i værforhold som krever instrumentflyging, men isolert sett har bestemmelsen ingen økonomiske eller administrative konsekvenser hvis denne muligheten ikke benyttes. 

Opphevelse av myndighetsgodkjenning av treningsprogram for farlig gods vil ha en viss positiv økonomisk og administrativ konsekvens for berørte operatører, da disse saken ikke behøver saksbehandling.  

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet og vil kunne håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet anser reglene som tillater kommersielle IMC-operasjoner med en-motors luftfartøy for å være sikkerhetsmessig forsvarlige.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/363
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32017R0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2017
Frist returnering standardskjema: 13.04.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.03.2017
Høringsfrist: 05.05.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen