Fosfater i tsjekkiske kjøttvarer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/871 av 22.mai 2017 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre - fosfater - di - tri - og polyfosfater (E 338-452) i enkelte kjøttvarer

Commission Regulation (EU) 2017/871 of 22 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid – phosphates – di – tri – and polyphosphates (E 338-452) in certain meat preparations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1333/2008 regulerer bruk av tilsetningsstoffer som kan brukes til næringsmidler. Vedlegg II til forordningen inneholder en liste over tilsetningsstoffer som kan anvendes til næringsmidler og bruksbetingelser for disse.

I forordningen som foreligger blir fosfater innført i vedlegg II og godkjent for bruk i kjøttvarer som Bílá Klobasa, Vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa, i underkategori 08.2 ‘Meat preparations as defined by Regulation (EC) No. 853/2004’.

Bruk av fosfater er nødvendig for å opprettholde god fysisk-kjemisk tilstand og for å øke bindingskapasitet av kjøttvarer som Bílá Klobasa, vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa, spesielt når de er plassert på markedet i en emballasje med beskyttende atmosfære og med en forlenget holdbarhet.

Ifølge søkeren, er det teknologiske behovet for disse tilsetningsstoffer i disse tsjekkiske kjøttvarer lik behovet i «breakfast sausages» og «Bräte». Bruken av fosfater er autorisert i disse to kjøttvarene og tilhører samme næringsmiddelkategori.

De relevant tsjekkiske kjøttprodukter vil bli beskrevet veiledningsdokument som beskriver næringsmiddelkategoriene i del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer for å sikre lik bruk av tilsetningsstoffer.

EUs risikovurderingsorgan (EFSA) har evaluert fosfater som tilsetningsstoff og etablerte et ADI (anbefalt daglig inntak) på 70 mg/kg kroppsvekt/dag, som forfor.

Den utvidede bruken av fosfater er begrenset til noen få tsjekkiske kjøttvare som har vært tradisjonelt brukt. Denne utvidelsen vil ha liten innvirkning på den totale eksponeringen for fosfater, og det vil ikke være nødvendig å be EFSA om en vurdering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at utvidet bruk av fosfater er autorisert i disse kjøttvarene hverken fører til økt eksponering av fosfat eller økt helsemessig risiko av bekymring. Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Fosfater opprettholde fysisk-kjemiske tilstand og øker bindingskapasitet i kjøttvarer som Bílá Klobasa, vinna Klobasa, Sváteční Klobasa og Syrová Klobasa,. Den utvidede bruken vil ikke øke den helsemessige risikoen, og vi anser derfor forslaget som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/871
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R0871

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2017
Frist returnering standardskjema: 14.04.2017
Dato returnert standardskjema: 14.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.06.2017
Høringsfrist: 31.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker

Til toppen