Koordinert flerårig kontrollprogram 2018, 2019 og 2020

Kommisjonsforordning (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering for disse restene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/660 of 6 April 2017 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2018, 2019 and 2020 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) …/… av XXX  etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2018, 2019 og 2020. Denne lister en rekke kombinasjoner av stoffer som skal analyseres knyttet til produktene (næringsmidler) som skal kontrolleres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland som et minimum må ta av hvert produkt. Rettsaken skal gjelde fra 1. januar 2018 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer, og dette regelverket inneholder krav om deltakelse i et slikt felles kontrollprogram (forordning (EF) nr. 396/2005 - Plantevernmiddelrestforordningen). EFSA (European Food Safety Authority) har bidratt med faglige råd, men flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen. Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Norge forplikter ved foreslått tilpasningstekst til å analysere samme minimum antall prøver som det er krav om for et flertall av EU-landene. Dette er samme antall prøver som andre land på omtrent samme størrelse som Norge skal analysere. Flere store EU-medlemsland skal kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt.  Ved å delta i dette programmet bidrar Norge med data til EFSA som gir grunnlag for å si noe om innholdet av plantevernmidler i de viktigste næringsmidlene som det spises mye av. Hoveddelen av kontrollprogrammet retter seg mot vegetabilske næringsmidler. Det er krav om rapportering av resultatene fra foregående år innen 31. august året etter og resultatene må rapporteres på riktig format.

Forordningen vil oppheve forordning (EU) nr. 2016/662, men den gjelder fortsatt for prøver som kontrolleres i 2017. Ny forordning (EU) nr. 2017/660 gjelder fra 1. januar 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i norsk forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2017, 2018 og 2019 for rester av plantevernmidler i næringsmidler. Den forskriften som skal ta in  forordning (EU) nr. 2016/662 i norsk regelverk er foreløpig ikke fastsatt fordi forordning (EU) nr. 2016/662 ikke er tatt inn i EØS-avtalen enda.

Fastsettelse av forordning (EU) nr. 2016/662 (som per 18. april 2017 ikke er gjennomført i Norge/EØS) krever tilsvarende endring i norsk forskrift 2015-11-02-1258 2. november 2015 nr 1258 om felles koordinert overvåkningsprogram for 2016, 2017 og 2018 for rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2018-2020. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;

• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten retter seg mot myndighetene i form av krav til innhold i kontrollprogrammet og fordi denne rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EU medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som «mindre» EU-land som nå har krav om 12 prøver for hver analyse per produkt.  

En endring fra tidligere år er at det nå ikke lenger er forskjellig antall som kreves for  spesialmetoder (uendret antall) og for multimetoder (før 15 prøver) av hvert produkt ved analyse med «multi residue» metoder som omfatter mange flere stoffer.  En fordel med at det ikke gjøres noe skille her er at det ikke lenger er behov for fotnoter i tabellen.

Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten:

«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:

Minimum number of samples per EFTA States

EFTA States

Samples

NO

12

Andre opplysninger

Mattilsynet har vurdert at det ikke er behov for å sende dette forslaget på høring fordi krav om deltakelse i felles koordinert kontrollprogram kun retter seg mot myndightene.

Mattilsynet foreslår norsk tilpasningstekst tilsvarende slik det er gjort tidligere (detaljer om dette står under vurderinger).

EØS-henvisning :EØS-avtalens vedlegg II kap. XII nr. 74

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/660
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0660

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2017
Frist returnering standardskjema: 23.06.2017
Dato returnert standardskjema: 29.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2017
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.12.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.01.2018

Lenker

Til toppen