Nitritt i polsk pølse

Kommisjonsforordning (EU) 2017/839 av 17.mai 2017 om endring av vedlegg II til Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. /1333/2008 når det gjelder bruk av nitritt (E 249-250) i golonka peklowana

Commission Regulation (EU) 2017/839 of 17 May 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of nitrites (E 249 – 250) in golonka peklowana

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.04.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Polen ønsker å bruke nitritt det tradisjonelle bearbeidede kjøttet golonka peklowana i kat. 8.2 «bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/ 2004»

Tilsetningsstoffer som tilhører gruppe I, definert i del C i unionslisten er generelt godkjent i kjøttprodukter som ikke-varmebehandlede bearbeidet kjøtt, mens godkjenning av bruken av tilsetningsstoffer som tilhører kategori 8.2 "bearbeidet kjøtt", som definert av forordning (EF) nr. 853/2004, er begrenset og bare tillatt i definerte kjøttvarer. Da unionslisten som angitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ble etablert, ble tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004 ansett som ubearbeidet kjøtt der bare et begrenset antall tilsetningsstoffer ble godkjent. Imidlertid har forskjellig tolkning av definisjonen av "tilberedt kjøtt" ført til en situasjon hvor bruken av visse tilsetningsstoffer i bestemte kjøttkategorier varierer mellom medlemsstatene. Kommisjonen har mottatt en rekke forespørsler om å inkludere disse tilsetningsstoffene i flere av kjøttkategoriene. Det er hensiktsmessig å inkludere disse bruksområdene i unionslisten, hvor de er i samsvar med de generelle vilkårene for bruk av tilsetningsstoffer som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1333/2008 og tar hensyn til behovet for å opprettholde visse tradisjonelle produkter på markedet i noen medlemsstater.

Nitritt ble hovedsakelig tilsatt kjøttprodukter for å hindre oppvekst av Clostridium botulinum, og de grenseverdiene som er i regelvektet i dag er satt for oppfylle dette teknologiske behovet. I begynnelsen av 2000-tallet ble det bestemt at grenseverdiene for nitritt skulle reduseres pga. av en EFSA-vurdering. Flere av EUs medlemsland meldte inn sine tradisjonelle produkter hvor nitrittnivået ikke kunne reduseres, og disse produktene ble plassert i en egenkategori mht. nitrittregulering.

Danmark har hatt et nasjonalt regelverk på bruken av nitritt og disse brukermengden er langt lavere enn ellers i EU og hos oss. Danmark hevder at det ikke er et teknologisk behov for å ha så høye brukermengder og at disse nivåene er en helsemessig risiko.

Det er et ønske om å redusere brukermengdene i EU slik at også Danmark inkluderer fellesregelverk på nitritter. EU gjennomførte derfor i 2014 og 2015 en undersøkelse hvor bruken av nitritt i kjøttvarer ble kartlagt, både med hensyn til hvor mye som ble benyttet og på hvilken måte nitritt ble satt til produktene. Etter at undersøkelsen var gjennomført ble EFSA bedt om å risikovurdere bruken av nitritt basert, og resultatene fra denne vil bli publisert ganske snart.

Det er to problemstillinger EFSA har blitt bedt om å se på. Den ene er eksponering og helsemessig risiko ved nitritt som sådan og den andre er biproduktene av nitritt når nitritten brytes ned og reagere med proteinene i kjøtt. Nitrosaminer er blant biproduktene som blir produsert og disse har vist seg å være kreftfremkallende i større og mindre grad.

Nitritt reguleres på forskjellige måter,

  • inngående mengder, dvs. hvilken konsentrasjon som er tillatt i starten av produksjonen – i de vanlige produktene 
  • Utgående mengder, dvs. hvilken konsentrasjon som er tillatt i produktet når det når forbrukeren – i de tradisjonelle produktene

Nitritt brytes ned under lagring og mengden nitrosaminer er resultat av hvor mye nitritt som ble satt til i starten og hvor lenge produktet er lagret. Prøver tatt i starten av produksjonen gir best indikasjon å kontrollere hvor mye nitritt som er blitt tilsatt ved siden av å lese resepten, men vil ikke gi noen informasjon om hvilke og hvor mye nitrosaminer som vil bli produsert.

Når det gjennomføres kontroll av nitrittnivåene i tradisjonelle produkter når disse når forbruker og det er tillatt med høyere nivåer av nitritt enn i de vanlige produktene er det stor sannsynlighet for at forbruker blir eksponert for langt høyere nivåer av både nitritt og nitrosaminer.

EFSA vil og skal risikovurdere nitrosaminene, men på nåværende tidspunkt er det ikke nok data til å gjennomføre en slik risikovurdering.

Etter anmodning fra enkelte medlemsstater og/eller kjøttbransjen kan nye produkter med behov for tilsetningsstoffer utover det som er godkjent bli vurdert. Hvis KOM finner søknaden hensiktsmessig vil de foreslå en godkjenning og inkludering av produktet i begrensing/unntak i vedlegg II, del E. Ved en slik godkjenning vil beskrivelsen av kategori 8.2 også oppdateres.

Søker hevder at bruken av nitritt ikke bare brukes som konserveringsmiddel i golonka peklowana, men at nitritten gir farge og konsistens til kjøttet slik forbrukeren forventer at dette produktet skal være. I Polen blir golonka peklowana viderebehandlet hjemme på samme måte som kjøttproduktene som faller inn under kategori 8.3.1 ikkevarmebehandlede kjøttproduktetr. I kat. 8.2 er nitritt tillatt i de tradisjonelle produktene lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka and tatar wołowy (danie tatarskie). Siden søknaden omhandler kun et tradisjonelt produkt i en MS er det ingen økt helsemessig bekymring av betydning.

 Hvordan vurderer Mattilsynet saken?

Saken gjelder godkjenning av nitritt i kjøtt som stort sett spises i Polen. Den økte eksponeringen vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Mattilsynet støtter utvidelsen av bruk av nitritt i polsk golonka peklowana i kat. 8.2 «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/ 2004»

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endringer i forskrift 6.juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener  at godkjenning av nitritt i kjøtt som stort sett spises i Polen ikke har noen betydning for næringen, eller vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukeren og samfunnet forøvrig.   Den økte eksponeringen vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Den økte eksponeringen av nitritt vil ikke endre den helsemessige risiko av betydning slik det er nå. Men når nitritt er ferdig reevaluert fra EFSA og det viser seg at det er behov for endrede brukerbetingelser bør alle de tradisjonelle kjøttvarene også inkluderes i risikohåndteringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/839
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32017R0839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2017
Frist returnering standardskjema: 21.04.2017
Dato returnert standardskjema: 21.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 161/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.06.2017
Høringsfrist: 31.08.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2017

Lenker

Til toppen