Nye grenseverdier for kreftfremkallende stoffer - forslag januar 2017

Direktivforslag om endring av direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer i arbeidet

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Consil amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.03.2017

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det er oppnådd enighet mellom Kommisjonen, Parlamentet og Rådet om et forslag til direktiv. Neste steg er at det skal stemmes over forslaget i Parlamentet. Det tas sikte på at på at forslaget skal vedtas av Rådet den 6. desember. 

Sammendrag av innhold

10. januar 2017 ble det lagt fram forslag om å endre direktiv 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelig stoffer i arbeidet. Dette direktivet inneholder en rekke generelle minimumskrav om bortfall eller reduksjon av eksponering for kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer omfattet av direktivets anvendelsesområde. I tillegg fastsetter direktivet bindende grenseverdier for de tre stoffene benzen, vinylklorid og trestøv fra harde tresorter. Bindende grenseverdier sikrer at EU/EØS-landene har en felles øvre grense på forurensningsnivået i arbeidsatmosfæren for kreftfremkallende- og arvestoffskadelige stoffer. 

Endringsforslaget innebærer å innføre bindende grenseverdier for ytterligere 5 kreftfremkallende stoffer. Det foreslås nå å innføre bindende grenseverdier for: trikloreten, 4,4'-metylendianilin, 1-klor-2,3-epoksypropan, 1,2-dibrometan og 1,2-dikloretan. Videre foreslås det å tilføye oljer som har vært brukt i forbrenningsmotorer til å smøre og avkjøle de bevegelige delene i motoren i vedlegg 1 til driektiv 2004/37/EC. Dette vedlegget lister opp stoff, stoffblandinger eller prosesser samt stoff eller stoffblandinger som blir frigjort i en prosess som kreftfremkallende. Denne tilføyelsen og «blandinger av polysykliske aromatiske hydrokarboner som inneholder benzo [a] pyrene som er kreftfremkallende i henhold til direktivet» får anmerkning for hudopptak uten angitte grenseverdier.

Direktivforslagets formål er å gi arbeidstakere bedre beskyttelse ved å redusere yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer. Behovet for en oppdatering av direktivet bekreftes av studier der tall viser at mellom 50.000 til 100.000 arbeidere i EU dør hvert år som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer. Tallene fra en nordisk studie (Dreyer et al., APMIS Suppl. 1997;76:68-79. Avoidable cancer in the Nordic countries) viser at det i Norge er omtrent 500 nye tilfeller av yrkesrelatert kreft hvert år. 

Forslaget er et av flere tiltak for å fobedre og styrke arbeidsmiljødirektivet 2004/37/EC. Ved direktiv (EU) 2017/2398 ble det bl.a. innført bindende grenseverdier for ytterligere 11 kreftfremkallende stoffer. Med direktivforslag COM (2018) 171 forelsås ytterligere utvdielser i arbeidsmiljødirektivet. Med disse endringene ønsker Kommisjonen å forbedre effektiviteten av EUs rammeverk for beskyttelse av arbeidstakere. Intensjonen er å fortsette arbeidet med å utføre vurderinger av flere stoff med sikte på å foreslå bindende grenseverdier for ytterligere stoffer som er kreftfremkallende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ikke foreslått endringer som vil gjøre det påkrevet å endre arbeidsmiljøloven. Dersom direktivforslaget blir vedtatt og besluttet innlemmet i EØS-avtalen, vil det være behov for å endre forskrift av 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaks- og grenseverdier.

De foreslåtte endringene innebærer at Norge eventuelt må:

  • nedjustere grenseverdien for 4,4'-metylendianilin,
  • innføre korttidsverdi og anmerkning for hudopptak for trikloreten og
  • ha krav til anmerkning for hudopptak for 1,2-dibrometan.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Hverken 4,4'-metylendianilin eller 1,2-dibrometan inngår i noen av produktene som er registrert i Produktregisteret. Dette betyr ikke at de ikke finnes eller brukes i Norge, men det tilsier at mengdene er mindre enn kravet til deklarering (100 kg eller mer per år).

Trikloreten inngår i enkelte produkter som er registert i Produktregisteret. Stoffet inngår i produkter benyttet ved forskning, undervisning, laboratorier, produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter.

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynets vurdering er at direktivforslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Direktivforslaget vurderes foreløpig som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)11
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen