REACH/XVII/pfoa

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1000 av 13. juni 2017 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards perfluorooctanole acid (PFOA), its salts and PFOA-related substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 11. januar 2017. Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2017 og publisert i Official Journal 14. juni 2017 (L150). Rettsakten ble innlemmet i EØSavtalen 22. september 2017 (beslutning 170/2017) og gjennomført i Norge 29. september 2017).

Sammendrag av innhold

Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved kommisjonsforordningen 2017/1000 innføres en ny post 68 i vedlegg XVII om restriksjoner av PFOA og PFOA-relaterte stoffer som stoff, stoffblanding og i produkter. Bestemmelsen vil begynne å virke tre år etter forordningen trer i kraft.

PFOA brytes ikke ned og hoper seg opp i mennesker og miljø. Forskning viser at stoffet kan føre til redusert fødselsvekt, høyt kolesterol og kreft. PFOA og PFOA-relaterte stoffer er vann-, fett- og smussavstøtende og anvendelsesområder er for eksempel tepper, allværsjakker og andre tekstiler.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

PFOA og visse PFOA-relaterte stoffer er i dag regulert i produktforskriftens § 2-32 om forbrukerprodukter som inneholder perfluoroktansyre. For å unngå dobbeltregulering, vil bestemmelsen bli opphevet når den nye, mer omfattende og strengere REACH-forordningen begynner å virke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

 Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. Norge ved Miljødirektoratet har, sammen med Tyskland, utarbeidet det omfattende faglige grunnlaget for denne kommisjonsforordningen om restriksjoner av PFOA og PFOA-relaterte stoffer.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1000
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32017R1000

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2017
Frist returnering standardskjema: 22.02.2017
Dato returnert standardskjema: 22.02.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 170/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.02.2017
Høringsfrist: 31.03.2017
Frist for gjennomføring: 23.09.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.10.2017

Lenker