RoHS/vedleggIII/bly/9b

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1010 av 13. mars 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1010 of 13 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in bearing shells and bushes for certain refrigerant-containing compressors

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.03.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. mars 2017 og publisert i Official Journal 16. juni 2017.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 9(b) i vedlegg III vedrørende bruk av bly i lagerskåler og bøssinger til kjølemiddelkompressorer med en opplyst inngangseffekt på kun 9 kW til bruk innenfor oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering og kjøling. Bly benyttes i lagerskåler til kjølemiddelkompressorer som er hermetisk forseglet for å unngå at kjølemiddel lekker. Bly sikrer en lav friksjon i lagerskåler ved å fungere som et fast smøremiddel i tilfelle av manglende smøring.  Selv om det forekommer blyfrie lagerskåler, utgjør de ennå ikke et pålitelig alternativ til blyholdige lagerskåler til kjølemiddelkompressorer med en opplyst inngangseffekt på 9 kW eller mindre. Det gis derfor unntak for bly til bruk i disse nevnte spesifikke bruksområdene som omfattes av kategori 1. Unntaket gis med tidsfrist på 3 år for å fortsatt stimulere til innovasjon samtidig som det er behov for noe tid til å finne fullverdig alternativ til dette spesifikke bruksområdet. Tilsvarende unntak for kategori 8, 9 og 11 endres ikke og er fortsatt gyldige som angitt i artikkel 5.2.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2017/1010 vil medføre endringer i punkt 9(b) i vedlegg 1. Eksisterende punkt 9(b) deles i 2 punkter med hhv. 9(b) som inneholder unntak for kategori 8, 9 og 11, og 9(b)-(I) som inneholder unntak for kategori 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabek.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2017)1521
Rettsaktnr.: 2017/1010
Basis rettsaktnr.: 2011/0065
Celexnr.: 32017L1010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2017
Frist returnering standardskjema: 27.04.2017
Dato returnert standardskjema: 27.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 25.05.2018
Frist for gjennomføring: 06.07.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen