Standardskjema fjerning eller brudd på fartsskriverforsegling

Kommisjonsforordning om standardskjema ved fjerning av eller brudd på fartsskriverforsegling

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/548 laying down a standard form for the written statement on the removal or breakage of a tachograph seal

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 23. mars 2017. Den trer i kraft i EU 13. april 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/548 av 23. mars 2017 med vedlegg om bruk av felles skjema ved fjerning av eller brudd på fartsskriverplombering (heretter omtalt som gjennomføringsforordningen) er en av flere gjennomføringsrettsakter som følger av forordning (EU) 165/2014 (heretter fartsskriverforordningen). Gjennomføringsforordningen er gitt med hjemmel i fartsskriverforordningen artikkel 22 nr. 5, som regulerer fjerning og brudd på fartsskriverforsegling.

En fartsskriver registrerer aktiviteten til et kjøretøy. Hensikten med fartsskriver er å sikre at reglene for kjøre- og hviletid følges. Da får sjåføren bedre arbeidsmiljø, trafikksikkerheten øker og det skapes like forhold for konkurranse mellom bedriftene i bransjen.

Fartsskriveren og tilhørende komponenter skal forsegles for å hindre manipulasjon, men det kan være behov for å foreta reparasjoner eller endringer av fartsskriveren/kjøretøyet som påvirker forseglingen. Reparasjon av fartsskriver kan kun foretas av godkjent installatør og verksteder. Etter fullført reparasjon settes det på ny forsegling. Reparasjon eller endring av andre deler av kjøretøyet kan imidlertid også påvirke forseglingen. Dette er reparasjoner eller endringer som kan foretas av verksteder som ikke er fartsskriververksteder. 

Gjennomføringsforordningen med vedlegg bestemmer at ved slike legitime brudd på eller fjerning av forsegling skal dette dokumenteres ved et standardisert skjema (vedlegg 1 til gjennomføringsforordningen). Dette skjemaet skal fylles ut av verkstedet og signeres og stemples. Et eksemplar av skjemaet skal oppbevares i kjøretøyet samt en kopi skal oppbevares ved verkstedet. Det standardiserte skjemaet skal inneholde informasjon om kjøretøyet, fører, transportør, verkstedet, forseglingen og årsaken til at forseglingen ble brutt eller fjernet.

Etter fartsskriverforordningen artikkel 22 nr. 5 skal forseglingen erstattes av en godkjent installatør eller av et godkjent verksted uten unødig opphold og innen sju dager etter at den ble brutt/fjernet. Det er i denne perioden frem til ny forsegling at det er behov for å kunne dokumentere gjennom et standardisert skjema at bruddet/fjerningen var legitim.

Gjennomføringsforordningen trer i kraft i EU 13. april 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

EU-reglene om kjøre- og hviletid følger av forordning (EF) 561/2006, og reglene om fartsskriver følger av forordning (EU) 165/2014. Kjøre- og hviletidsforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. juli 2007 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, mens ny fartsskriverforordning p.t. ikke er gjennomført i norsk rett, da det er nødvendig med Stortingsbehandling. (art. 103-forbehold). EØS-komitèbeslutning om å innlemme gjennomføringsforordning 2017/548  må inneholde et forbehold om at den ikke skal tre i kraft før et samtykke til å ta inn rammeforordningen foreligger og har blitt notifisert. 

Inntil videre gjelder den gamle fartsskriverforordningen (EF) 3821/85 i norsk rett. Fartsskriververksteder er i dag regulert i forskrift av 15. oktober 2008, forskrift om fartsskriververksteder. Fartsskriververksteder foretar i henhold til gjeldende forskrift ny plombering etter utført arbeid.


Gjennomføringsforordningen vil i første rekke ha betydning for verksteder som ikke er godkjent for arbeid med fartsskrivere, men som er godkjent for arbeid med komponenter i kjøretøyet som påvirker fartsskriveren. Dette er verksteder som reguleres av forskrift om kjøretøyverksteder av 13. mai 2009.

Ny fartsskriverforordning 165/2014 har i artikkel 22  bestemmelser om installering og reparasjoner av fartsskrivere, herunder om når forsegling kan fjernes/brytes og av hvem. Ettersom gjennomføringsforordning 2017/548 stiller krav både til installatør/verksted og til transportør/fører, vil det være nødvendig å innlemme forordningen både i forskrift om kjøre- og hviletid og i forskrift om kjøretøyverksteder. Installatør/verkstedet skal utferdige og oppbevare kopi av skjemaet, mens fører/transportør skal oppbevare skjemaet i kjøretøyet frem til ny forsegling

Vegdirektoratet vil vurdere om det er nødvendig med en forskriftsendring på nåværende tidspunkt, eller om en forskriftsendring vil bli gjort i forbindelse med gjennomføring av rammeforordning 165/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Utstedelse av erklæring med utfylling av standardskjema vil kreve noe arbeid og tid for verkstedene, men tidsbruken og arbeidsinnsatsen dette vil kreve antas å være så vidt liten at det ikke vil gi vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verkstedene. Skjemaet må oppbevares i kjøretøyet til ny forsegling er foretatt, men dette antas heller ikke å innebære noen nevneverdig kostnad.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger sporet for hurtigprosedyre, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget for transport. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Gjennomføringsforordningen anses å bidra i kontrollen av fartsskrivere og dermed fremme etterlevelse av kjøre- og hviletidsreglene.

Kravene som følger av forordningen er oversiktelige og ikke av stort omfang, hvilket bør tilrettelegge for en hensiktsmessig inkorporering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/548
Basis rettsaktnr.: 165/2014
Celexnr.: 32017R0548

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2017
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker