EØS-notatbasen

Statistikk om plantevernmidler – liste over aktive stoffer 2016-2020

Forordning (EU) nr. 2017/269 av 16.ferbuar 2017, som endrer Europaparlaments og -rådsforordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikk om plantevernmidler, med hensyn til listen over aktive stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/269 of 16 February 2017 amending Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council concerning statistics on pesticides, as regards the list of active substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1185/2009 fastlegger en felles ramme for utarbeidelse av sammenlignbar europeisk statistikk om omsetning og bruk av plantevernmidler, og er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI om statistikk. Forordningen inneholder en liste over hvilke stoffer det skal lages statistikk om. Minst hvert femte år skal kommisjonen tilpasse denne listen, og forordning (EU) nr. 2017/269 angir listen over aktive stoffer for perioden 2016-2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor Statistisk Sentralbyrås alminnelige budsjett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/269
Basis rettsaktnr.: 1185/2009
Celexnr.: 32017R0269

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: