Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til EMIR om risikoreduserende teknikker

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre når det gjelder tekniske standarder for risikoreduserende teknikker for OTC-derivatavtaler som ikke cleares av sentral motpart.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251 of 4 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA , er nå vedtatt av EU-kommisjonen og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Denne forordningen fastsetter regler for utveksling av sikkerhet mellom motparter i derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012.Forordningen kan gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Pliktene krever endringer i IT-systemer og omlegging av foretakenes arbeidsprosesser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato for selve forordningen og tilpasningstekster for datoene som angir når de ulike pliktene etter forordningen trer i kraft.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2251
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32016R2251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker