Utfyllende bestemmelser til EMIR om risikoreduserende teknikker

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2251 av 4. oktober 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre når det gjelder tekniske standarder for risikoreduserende teknikker for OTC-derivatavtaler som ikke cleares av sentral motpart.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251 of 4 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA , er nå vedtatt av EU-kommisjonene og er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Sammendrag av innhold

Denne forordningen fastsetter regler for utveksling av sikkerhet mellom motparter i derivatavtaler som ikke cleares av en sentral motpart.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 648/2012. Basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, men har ikke trådt i kraft i Norge. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres som forskrift til verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Pliktene krever endringer i IT-systemer og omlegging av foretakenes arbeidsprosesser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato for selve forordningen og tilpasningstekster for datoene som angir når de ulike pliktene etter forordningen trer i kraft.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2251/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen