Forsiden

Vet - beskyttelsestiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/554 av 23. mars 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/554 of 23 March 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.03.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 24. mars 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til beslutning (EU) 2017/247. Vedlegget inneholder lister over risiko- og observasjonssoner som er opprettet i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU. Endringene er at det er føyd til flere nye soner i Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Kroatia, Italia, Østerrike, Polen og Romania som følge av flere nye utbrudd av aviær influensa av subtype H5 i disse landene. I tillegg er det etablert en observasjonssone i Tyskland som følge av utbrudd i Tsjekkia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, uavhengig av hvilken subtype det er snakk om, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/554/EU
Celexnr.: 32017D0554

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 24.03.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.03.2017

Lenker