Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) xx/xx om avslag på en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til reudsert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) xx/xx refusing to authorise a health claim made on foods, other than refering to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Utkastet til rettsakten har vært diskutert på SCoPAFF for General Food Law 16. oktober 2017. Ingen MS hadde kommentarer til utkastet. 

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA (Q-2015-00696). EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte søknaden om godkjenning av en helsepåstand ikke var tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen. Helsepåstanden oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.  

Helsepåstanden lyder som følgende (fritt oversatt): Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomheten vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Det har ikke vært knyttet diskusjoner til avslag av denne helsepåstanden. Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsaken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-releavant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1924/2006

Norsk regelverk

Høringsstart: 26.10.2017
Høringsfrist: 27.12.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker