Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2018/199 av 9. februar 2018 om avslag på en helsepåstand om næringsmidler som ikke viser til reudsert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2018/199 of 9 February 2018 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten.

Det vitenskapelige grunnlaget for helsepåstanden er vurdert av EFSA (Q-2015-00696). EFSA har konkludert med at den vitenskapelige dokumentasjonen som fulgte søknaden om godkjenning av en helsepåstand ikke var tilstrekkelig til å påvise en årsakssammenheng mellom inntak av melkesyrebakterien (Lp299v) og absorpsjonen av ikke-hemjern i tarmen. Helsepåstanden oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.  

Helsepåstanden lyder som følgende (fritt oversatt): Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) øker absorpsjonen av ikke-hemjern.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomheten vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det har ikke vært knyttet diskusjoner til avslag av denne helsepåstanden. Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsaken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-releavant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/199
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32018R0199

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.12.2017
Dato returnert standardskjema: 15.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 179/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.10.2017
Høringsfrist: 27.12.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.10.2018

Lenker

Til toppen