Avlssertifikater for renrasa hester

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1940 av 13. juli 2017 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til innholdet og formatet av zootekniske sertifikater utstedt for renrasa avlsdyr av hest i identifikasjonsdokumentet for hest

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1940 of 13 July 2017 supplementing Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council as regards the content and format of zootechnical certificates issued for purebred breeding animals of the equine species contained in a single lifetime identification document for equidae

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter modellformer for zootekniske sertifikater for renrasa hester. Forordning 2012/1016 artikkel 30(6) og vedlegg V, kapittel 1, del 2, til nevnte forordning, spesifiserer hvilken informasjon de zootekniske sertifikatene skal inneholde.De zootekniske sertifikatene skal være en integrert del av hestepasset.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Utkast til ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, som implementerer forordning 2016/1012, ble oversendt Landbruks- og Matdepartementet 10.11.2017 for fastsettelse. Denne rettsakten krever mindre endringer i det foreslåtte utkastet til ny forskrift. Endringene omfatter EØS- henvisningsfeltet og § 2 i forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Organer som utsteder pass til hest, må sørge for at den zootekniske sertifikat delen av passet, samsvarer med formatet i forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Utkast til ny avlsforskrift har vært på høring hos berørte instanser. Det var ingen høringsinnspill når det gjalt innholdet i avlssertifikatene.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1940/2017
Basis rettsaktnr.: 2016/1012
Celexnr.: 32017R1940

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2017
Frist returnering standardskjema: 15.02.2018
Dato returnert standardskjema: 05.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.03.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 37/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.11.2017
Høringsfrist: 21.12.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen