Endring i spesifikasjonene til mikrokrystalinsk cellulose

Forordning (EU) ... / ... av XXX om endring i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i vedlegg II og III Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder spesifikasjoner for Mikrokrystallinsk cellulose (E460 (i))

COMMISSION REGULATION (EU) …/…of XXX amending the Annex to Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards specifications for Microcrystalline cellulose (E460(i))

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler endringer av spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E460(i)). Produsenten har testet løseligheten til tilsetningsstoffet, og mener ordlyden i spesifikasjonene til mikrokrystallinsk cellulose (E 460 (i)) bør endres fra svakt løselig i natriumhydroksid til uløselig i natriumhydroksid.

I spesifikasjonene står det for E 460 (i) at det er svakt løselig i natriumhydroksidløsning (lut), denne beskrivelsen er lik spesifikasjonene til JECFA.

Søkers egne tester viser at E 460 (i) er uløselig i lut, og hevder at det er i samsvar med European Pharmacopeia som sier E 460 (i) er praktisk talt uløselig i lut med en konsentrasjon av NaOH på 50 g/L.

Løseligheten varierer med konsentrasjonen av løsemiddelet. Når konsentrasjonen er satt til 50g NaOH /L vil bestemmelse av løseligheten til mikrocellulose ha samme referansepunkt. Dette vil gi tilsetningsstoffet tydeligere renhetskriterier og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 231/2012

Norsk regelverk

Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 11.01.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker