Endringsforordning til EuVECA og EuSEF

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1991 om endring av forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske fond for soialt entreprenørskap

Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Countil of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, og ble publisert i Official Journal i EU 10. november 2017.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond (EuVECA) og forordning 346/2013 om europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF). Forordningen om EuVECA-fond ble opprettet med det formål å yte støtte til unge og innovative sektorer, EuSEF-forordningen med det formål å støtte virksomheter hvis mål er å oppnå positive sosiale resultater. Formålet med endringsforordningen er å åpne markedet for denne typen fond ytterligere, for å utnytte strodrfitsfordeler, redusere transaksjons- og driftskostnader, bedre konkurransen og for å styrke investorenes valgmuligheter. Endringsforordningen innebærer at forvaltere av alternative investeringsfond som overstiger terskelverdiene i AIFM-direktivet også kan bruke betegnelsene "EuVECA" og "EuSEF" i samsvar med krav i forordningen. Fondende må registreres hos tilsynsmyndigheten. Videre utvides definisjonen av "kvalifisert portoføljevirksomheter" i forordning (EU) nr. 345/2013, slik at investeringsuniverset til fondene utvides noe. Både EuVECA-forordningen og EuSEF-forordningen endres slik at det stilles krav om at eksterne forvalter eog internt forvaltede fond skal ha en startkapital på 50 000 euro. Forordningen inneholder også ytterligere kapitalkrav. .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen kan gjennomføres i forskrift til AIF-loven, eller gjennomføres ved en inkorporasjonsbestemmelse i AIF-loven. Det kan også være aktuelt med andre endringer i lov om forvaltning av alternative investeringsfond som følge av gjennomføringen av forordningen. Finansdepartementet vil vurdere dette nærmere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter.

Sakkyndige instanser merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)0461
Rettsaktnr.: 2017/1991
Basis rettsaktnr.: 345/2013, 346/2013
Celexnr.: 32017R1991

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2016
Frist returnering standardskjema: 29.08.2016
Dato returnert standardskjema: 22.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker