Fjerner søtstoffer i særnær bakervarer

Forordning (EU) 2018/97 av 22 januar 2018 om endring i vedlegg II Europa- og Parlamentets- og Rådets forordning (EF) nr.1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i finere bakervarer

Commission Regulation (EU) 2018/97 of 22 January 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in fine bakery wares

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler tilbaketrekking av godkjennelse av søtstoffene med bruksbegrensningene «til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i kategori 7.2 finere bakervarer.

Begrensningen «Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» er i realiteten en godkjenning av søtstoff i bakervarer for diabetikere. Søtstoffene blir tatt ut som følge av utfasing av særnær-direktivet.

Det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette krav om spesifikke sammensetninger i matvarene til personer som lider av diabetes er ikke tilstrekkelig.

Godkjenningen av søtstoff i finere bakervarer har vært basert på det teknologiske behovet for å lage søte bakervarer til diabetikere. Når begrensningen faller bort, vil fortsatt godkjenning gi en økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

For å unngå en fortsatt godkjenning gir økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker, støtter vi kommisjonsforslaget om å fjerne godkjenningen søtstoffene i finere bakervarer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/97
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32018R0097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema: 22.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.05.2018

Lenker