Fjerner søtstoffer i særnær bakervarer

Forordning (EU) ... / ... av XXX om endring i vedlegg II Europa Parlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av søtstoff i finere bakervarer

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of sweeteners in fine bakery wares

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler tilbaketrekking av godkjennelse av søtstoffene med bruksbegrensningene «til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» i kategori 7.2 finere bakervarer.

Begrensningen «Bare fine bakervarer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» er i realiteten en godkjenning av søtstoff i bakervarer for diabetikere. Søtstoffene blir tatt ut som følge av utfasing av særnær-direktivet.

Det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette krav om spesifikke sammensetninger i matvarene til personer som lider av diabetes er ikke tilstrekkelig.

Godkjenningen av søtstoff i finere bakervarer har vært basert det teknologiske behovet for å lage søte bakervarer til diabetikere. Når begrensningen faller bort vil fortsatt godkjenning gi en økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

For å unngå en fortsatt godkjenning gir økt og ukjent eksponering av søtstoffer hos forbruker, støtter vi kommisjonsforslaget om å fjerne godkjenningen søtstoffene i finere bakervarer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker