Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som et fôrtilsetningsstoff til slaktegriser, mindre grisearter (avvente) for slakt, slaktekylling, mindre fjørfearter for slakt og mindre fjørfearter for verping, godkjenning av dette fôrtilsetningsstoffet til bruk i drikkevann og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EU) nr. 413/2013 (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2299 of 12. December 2017 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species (weaned) and for fattening, chickens for fattening, minor poultry species for fattening and minor poultry species for laying, the authorisation of that feed additive for use in water for drinking and amending Regulations (EC) No 2036/2005, (EC) No 1200/2005 and (EU) No 413/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder regodkjenning av et preparat av bakterien Pediococcus acidilactici som «avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Bakteriestammen er ikke genmodifisert. Det er søkt godkjent for mindre grisearter (avvent), mindre grisearter til slakt, mindre fjørfearter til slakt, og mindre fjørfearter som verpere. Det er også søkt godkjent for bruk i drikkevann. Det er gitt minimumsdose for fôr og drikkevann. Det er tillat brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. EFSA vurderer preparatet og ha samme effekt gitt i drikkevann som i annet fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2299
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2299

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker