Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som et tilsetningsstoff i fôr til purker (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2276 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for sows

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av levende sporer fra en stamme av bakterien Bacillus subtilis i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Tilsetningsstoffet er fra før godkjent for div. fjørfearter (forordningene (EU) Nr. 107/2010, 885/2011, 787/2013, 2015/1020) og grisearter (forordning (EU) nr. 306/2013). Det er nå søkt godkjent til purker. Stoffet har sin effekt på tilvekst hos smågris, når purkene får preparatet i fôret fra 3 uker før fødsel til avvenning (gjengitt i vedlegget). Det er også gitt minsteinnhold. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2276
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2276

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker