Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fôrtilsetningsstoff til fisk (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2274 of 8 December 2017 concerning the authorisation of a new use of a preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for fish

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for enzymet 6-fytase produsert av gjæren Komagataella pastoris som tilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningstoffer», gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Dette er et enzym som brukes i fôr for å bedre tilgjengeligheten av fosfor. Det er spesielt aktuelt å bruke i fôr med utilgjengelig fosfor eks. plantefôrmidler, da fytaser hydrolyserer fosfor. Det er spesifisert i vedlegget at det skal brukes i fôr med mer en 0,23% fytinbundet fosfor. 6-fytase er fra før godkjent for div. fjørfe og grisearter (forordning (EU) Nr. 98/2012). Det er nå søkt godkjent for fisk. EFSA konkluderer at enzymet har effekt for regnbueørret og laks, og at dette kan ekstrapoleres til alle fisker. EFSA vurderer stoffet som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2274
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2274

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 31.01.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen