Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2233 av 4. desember 2017 om endring av forordning (EU) nr. 900/2009 med hensyn til karakterisering av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2233 of 4 December 2017 amending Regulation (EC) No900/2009 as regards the characterisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder endret godkjenning av tilsetningsstoffet selenometionin. Beskrivelsen av stoffet er endret fra til at det inneholder mellom 2000-2400 mg Se/kg til 2000-3500 mg Se/kg. EFSA konkluderer at stoffet med den nye beskrivelsen er trygg for folkehelse, dyrehelse og miljø

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2233
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R2233

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 79/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen