Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av 2,4,5-trimetyltiazol, 2-isobutyltiazol, 5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazol, 2,4,5-trimetyltiazol, 2-acetyltiazol, 2-etyl-4- metyltiazol, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylpropyl)4H-1,3,5-ditiazin og tiamin-hydroklorid som tilsetning til fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation concerning the authorisation of 2,4,5-trimethylthiazole, 2-isobutylthiazole, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole, 2,4, 5-trimethylthiazole, 2-acetylthiazole, 2-ethyl-4- methylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine and thiamine hydrochloride as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder regodkjenning av 8 aromastoffer som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Dette aromastoffet tilhører kjemisk gruppe 29 (thiazoles, thiophene, thiazoline og thienyl derivater). Preparatene er søkt regodkjent i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer», i gruppen «aromastoffer». Aromastoffer forsterker lukten eller smaken av fôrvaren de tilsettes.

Stoffene er vurdert av EFSA å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet, og er godkjente smaksstoffer i mat med dokumentert effekt. Stoffene er ikke søkt godkjent for tilsetning i drikkevann. Ved merking av stoffene skal det oppgis anbefalinger for største innhold av aktivt stoff i fullfôr til alle dyrearter, men det er ingen krav til minimums- eller maksimumsgrenser. Smaksstoffet tilsettes fôret i form av en premiks, og den består ofte av mange smaksstoffer. Om anbefalt maksgrense overskrides, skal stoffet tilsvarende andre smaksstoffgrupper deklareres med id.nr., navn og tilsatt mengde av det aktive stoffet. Siden det er regodkjenning blir det gitt en overgangsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker