Fosfat i frosne kebabspyd

Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX om endring av vedlegg II til Europa-, Parlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av fosforsyre, fosfater, di-tri- og polyfosfater (E 338- 452) i frosne vertikale kjøttspyd.

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of phosphoric acid – phosphates – di – tri – and polyphosphates (E 338-452) in frozen vertical meat spits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler godkjenning av fosfat i frosne vertikale grillspyd (kebab) næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt" som definert i forordning (EF) nr. 853/2004.

I de gamle direktivene var det tillatt med gruppe I-stoffer, de tilsetningsstoffene som reguleres Q.S i bearbeidet kjøtt. Da forordning  (Eu) nr.1129/2011, som innførte vedlegg II, del E i tilsetningsstoffordningen (EU) nr. 1333/2008, trådte i kraft, var det kun noen organiske syrer som var godkjent. Denne reguleringen viste seg å være for streng og det har vært flere endringer av næringsmiddelkategorien 8.2 "Bearbeidet kjøtt", som definert i forordning (EF) nr. 853/2004.

De aller fleste endringene er basert på søknader fra næringen, og godkjenningene er begrenset til helt spesifikke produkter.

I denne saken blir fosfat godkjent til bruk i frosne vertikale grillspyd fra sau, lam, kalv- og / eller storfekjøtt med krydder (i væskeform) eller fra fjærfekjøtt med eller uten krydder (i væskeform). Kjøttet kan brukes alene og / eller kombinert samt skiver og / eller hakket. Grillspydene skal stekes/grilles før de selges til forbruker.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Fosfater opprettholder den fysisk-kjemiske tilstand i grillspydet og reduserer tinetapet. Den utvidede bruken vil ikke øke den helsemessige risikoen, og vi anser derfor forslaget som akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 11.02.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker