Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) - endringsbestemmelser om tapsabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet.

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/59 angående kredittinstitusjoners og investeringsselskapers tapabsorbering- og rekapitaliseringskapasitet og om endring av direktiv 98/26/EF, direktiv 2002/47/EF, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EF, direktiv 2004/25/EF og direktiv 2007/36/EF

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Dette forslaget til endringer i BRRD er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har lagt fram forslag om å endrer EUs krisehåndteringsdirektiv for banker mv. Forslaget en del av en bredere gjennomgang av EUs finanslovgivning som tar sikte på å redusere risikoen i finanssektoren (CRR / CRD-gjennomgang) og gjøre den mer motstandsdyktig.

Hovedformålet med dette forslaget er å implementere TLAC (Total Loss Absorbent Capacity)-standarden og integrere TLAC-kravet i de generelle MREL(Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities)-reglene. Med dette forslaget unngås duplisering ved å anvende to parallelle krav.

Det er krav til globalt systemviktige institutusjoner (G-SII) å ha minimumsnivåer av kapital og andre instrumenter som absorberer tap. Dette kravet, kjent som "Total Loss Absorbent Capacity" eller (TLAC), vil bli integrert i eksisterende MREL-krav (krav til minimumsnivå for nedskrivbare og konvertible forpliktelser) som gjelder for alle banker, og vil styrke EUs evne til å omstrukturere eller avvikle systemviktige institusjoner samtidig som man beskytter finansiell stabilitet og reduserer risikoen for skattebetalerne.

Operasjonelt vil det harmoniserte minimumsnivået for TLAC-standarden  bli introdusert i EU gjennom endringer i kapitalkravsforordningen og direktiv (CRR og CRD)  mens institusjonsspesifikke tillegg for G-SII og institusjonsspesifikke MREL for ikke-G-SII vil bli behandlet gjennom målrettede endringer i krisehåndteringsdirektivet (Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD) og SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation). Dette forslaget omfatter spesielt de målrettede endringene til BRRD knyttet til implementeringen av TLAC-standarden i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Krisehåndteringsdirektivet for banker mv. (BRRD - 32014L0059)), som dette forslaget endrer, er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dersom forslaget vedtas i EU, vil bestemmelsene tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett etter at BRRD er tatt inn i EØS-avtalen. Finansdepartementet fremmet forslag til lovregler som gjennomfører BRRD og innskuddsgarantidirektivet i Prop 159 L (2016-2017). Proposisjonen er til behandling i Stortinget. Gjennomføring av eventuelle EØS-relevante forpliktelser knyttet til dette direktivforslaget forutsetter endringer i de bestemmelsene som er foreslått i proposisjonen.

Innlemmelse i EØS avtalen tas med med forbehold om Stortinges samtykke, da gjennomføring av direktivreglene vil kreve lovendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er først og fremst innlemmelse av selve krisehåndteringsdirektivet (BRRD) som vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser. Det antas at de endringsbestemmelsene som er foreslått her ikke vil medføre økonomiske eller adminstrative konsekvenser. Ingen norske banker er omfattet av definisjonen av globalt systemviktige institusjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Eneste EØS tilpasningstekst antas å være dato for ikrafttedelse 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)852
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen