Nye grenseverdier for glysidylestere

Kommisjonsforordning (EU) .../... av ... som endrer forordning (EU) 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for glysidylestere i vegetabilske oljer og fett, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn

Commission Regulation (EU) ..../... of XXX amending Regulation (EU) 1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on formula and foods for special medical purposes intended for infants and young children

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår nye grenseverdier for glysidylestere.

EFSA publiserte våren 2016 en risikovurdering av 3-monochloropropanediol (3-MCPD-estere) og glysidylestere (GE) i mat. Dette er såkalte prosessframkalte forurensninger som særlig dannes i raffineringstrinnet ved produksjonen av vegetabilske oljer. Palmeolje har foreløpig vist seg å inneholde de høyeste verdiene. EFSA har forutsatt at alt av glysidylestere i maten omdannes til glysidol i kroppen.

Også JECFA vurderte høsten 2016 3-MCPD-estere og GE og fant at 3-MCPD er «mindre farlig» og GE «mer farlig» enn det EFSA konkluderte med. På bakgrunn av denne «uenigheten» har EFSA bestemt seg for å gå gjennom vurderinga si på nytt, men kun for 3-MCPD. Avviket i vurderinga av glysidylestere er ikke stort nok til at EFSA ønsker å gjenåpne sin vurdering. 

Glysidol er vurdert å kunne skade arvematerialet og være kreftframkallende, dvs. at stoffet ikke har noen nedre trygg grense. Det gjennomsnittlige inntaket av GE kan utgjøre en helsefare for barn. Spedbarn som bare får morsmelkerstatning eksponeres for ekstra mye GE. Kommisjonen har derfor arbeidet videre med forslagene til grenseverdier for GE uten å avventer EFSAs nye vurdering av 3-MCPD-estere. 

Kommisjonen har utarbeidet følgende reguleringsforslag for glysidylestere basert på EFSAs vurdering jf. pkt. 4.2 (pkt. 4.1 gjelder pr. idag). 

Næringsmidler

Grenseverdier

4.1

3-monochloropropanediol (3-MCPD)

(µg/kg)

4.1.1

Hydrolysert vegetabilsk protein

20

4.1.2

Soyasaus

20

4.2

Glycidylestere uttrykt som glysidol

4.2.1.

Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på direkte konsum eller som ingrediens i mat 

1000

4.2.2 Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på fremstilling av babymat og bearbeidede næringsmidler basert på cerealier til spedbarn og småbarn 500

4.2.3

Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i pulverform)

75 until 31.12.2019

30 as from 1.1.2020

4.2.4

Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i flytende form)

10.0 until 31.12.2019

4.0 as from 1.1.2020

Da det er ønskelig å redusere innholdet av GE i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger ytterligere, er det i forslaget lagt opp til innføringen av strengere verdier når det foreligger analysemetodikk som gjør det mulig å kontrollere disse.
Det foreslås også en overgangsordning for produkter som er i handel før ikrafttredelse av de nye grenseverdibestemmelsene.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EU) 1881/2006 om innebærer nye grenseverdier for glysidylestere, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. jun i 2015 nr. 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking og analyser basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering

Norge støtter de foreslåtte grenseverdiene for glycidylestere uttrykt som glycidol. Tatt i betraktning det gentoksiske potensialet til stoffet og at det er snakk eksponeringen til små barn, må kravene være strenge for morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn. Norsk industri har uttalt at de med sin teknologi klarer å etterleve de foreslåtte verdiene, forutsatt gode råvarer. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker