Nye grenseverdier for glysidylfettsyreestere

Kommisjonsforordning (EU) 2018/290 av 26. februar 2018 som endrer forordning (EU) 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for glysidylfettsyreestere i vegetabilske oljer og fett, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn

Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26 February 2018 amending Regulation (EU) 1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on formula and foods for special medical purposes intended for infants and young children

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har fastsatt grenseverdier for glysidylfettsyreestere.

Glysidylfettsyreestere er såkalte prosessframkalte forurensninger som særlig dannes i raffineringstrinnet ved produksjonen av vegetabilske oljer. Glysidylfettsyreestere i maten omdannes til glysidol i kroppen. Glysidol er vurdert å kunne skade arvematerialet og være kreftframkallende. 

EFSA publilserte våren 2016 en risikovurdering av 3- og 2 -monochloropropanediol (3-MCPD-estere) og glysidylfettsyreestere (GE) i mat. Iht EFSAs beregninger kan det gjennomsnittlige inntaket av glysidolfettsyreestere utgjøre en helsefare for barn, og særlig gjelder dette spedbarn som bare får morsmelkerstatning.  

Kommisjonen har derfor fastsatt grenseverdier for glysidylfettsyreestere basert på EFSAs vurdering 

Næringsmidler(1)

Grenseverdier

(µg/kg)

4.1

3-monochloropropanediol (3-MCPD)

4.1.1

Hydrolysert vegetabilsk protein (30)

20

4.1.2

Soyasaus (30)

20

4.2

Glysidylfettsyreestere uttrykt som glysidol

4.2.1.

Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på direkte konsum eller som ingrediens i mat 

1000

4.2.2

Vegetabilske oljer og fettstoffer beregnet på fremstilling av babymat og bearbeidede næringsmidler basert på cerealier til spedbarn og småbarn (3)

500

4.2.3

Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i pulverform) (3) (29)

75 til og med 30.6.2019

50 fra og med 1.7.2019

4.2.4

Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn (i flytende form) (3) (29)

10.0 til og med 30.6.2019

6.0 fra og med 1.7.2019

Da det er ønskelig å redusere innholdet av glysidylfettsyreestere i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger ytterligere, er det lagt opp til innføringen av strengere verdier når det foreligger analysemetodikk som gjør det mulig å kontrollere disse med tanke på effektiv håndhevelse av grenseverdiene. 
Det innføres også en overgangsordning for produkter som allerede er i markedet før ikrafttredelse av de nye grenseverdiene. Slike produkter kan lovlig omsettes inntil 19. september 2018.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EU) 1881/2006 om innebærer nye grenseverdier for glysidylestere, vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften 3. jun i 2015 nr. 870.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De nye grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser utover generelle forpliktelser til farevurderinger, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge støtter de nye grenseverdiene for glycidylfettsyreestere uttrykt som glysidol. Tatt i betraktning det gentoksiske potensialet til stoffet og at det er snakk om eksponeringen hos små barn, må kravene være strenge for morsmelkerstatning, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål bestemt til spedbarn og småbarn. Norsk industri har uttalt at de med sin teknologi klarer å etterleve de foreslåtte verdiene, forutsatt gode råvarer. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/290
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32018R0290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema: 22.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.03.2018
Høringsfrist: 25.04.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.08.2018

Lenker

Til toppen