Revisjon av EUs finanstilsynssystem - endring av ESMA og EMIR

Forslag til endring av et forslag til endring av forordning 1095/2010 som etablerte EUs verdipapirtilsyn (ESMA) og endring av forordning 648/2012 (EMIR)

Amendment of pending proposal for a Regulation amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs (EMIR II Commission's proposal)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens forslag er til behandling i Rådet og EU-parlamentet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foreslått endringer i rollen og oppgavene som tilligger EUs finanstilsynsmyndigheter EBA (bank), ESMA (verdipapir), EIOPA (forsikring og pensjon) og ESRB (makrotilsyn). Forslagene er lagt fram som en pakke med fire endringsforslag med fire ulike KOM-nummer. De fireKOM-dokumentene i pakken omfatter følgende

  • KOM(2017)536 - om endringer i EBA- (32010R1093), ESMA- (32010R1095), EIOPA- (32010R1094), EUVECA-32013R0345), EUSEF- (32013R0346), ELTIF- (32015R0760), MIFIR- (32014R0600), referanseverdi- (32016R1011) og prospektforordningen (32017R1129).
  • KOM(2017)538 - om endringer i ESRB-forordningen (32010R1092)
  • KOM(2017)537 - om endringer i MIFID II-direktivet (32014L0065) og Solvens II-direktivet (32009L0138)
  • KOM(2017)539 - om endringer av et ennå ikke vedtatt forslag til endringer i EMIR (32012R0648). Det opprinnelige forslaget til endringar av EMIR ble lagt fram våren 2017.

Det vises til utførlig omtale av hele pakken i EØS-notatet "Endringer i ESFS - European System of Financial Supervision".

Særlig om KOM(2017) 539

Kommisjonen la i juni 2017, i KOM(2017)331, fram et forslag til endringer i ESMA-forordningen og EMIR-forordningen, vedr. konsesjoner for sentrale motparter (CCPer). Forslaget innebærer oppretting av en "CCP Executive Session" i ESMA.  Forslaget er til behandling i Rådet og Parlamentet, og er ennå ikke vedtatt. I det konkrete forslaget som dette EØS-notatet omhandler, KOM(2017)539, foreslår Kommisjonen at det legges ytterligere oppgaver til "CCP Executive Session". Altså er dette et forslag om å endre et forslag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Lov om EØS-finanstilsyn vil måtte oppdateres med henvisning til revidert forordning for ESMA (32010R1095).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget innebærer sentralisering av myndighet fra det eksisterende tilsynsstyret i ESMA til et mindre administrativt styre. Det er forøvrig per i dag ingen sentrale motparter (CCPer) i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Finanstilsynet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)539
Basis rettsaktnr.: 32010R1095, 32012R0648

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker