RoHS/vedleggIII/kadmium/39a

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1975 av 7.august 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til bruk i displaysystemer

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2017/1975 of 7 August 2017 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in colour converting light-emitting diodes (LEDs) for use in display systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2017/1975/EU ble vedtatt 7.august 2017.

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 39 i vedlegg III vedrørende bruk av kadmium  i fargekonverterende II-VI-lysdioder til bruk i halvlederbaserte belysnings- og skjermsystemer. Farvekonverterende LED, som benytter kvanteprikker, viser seg å ha fordeler sammenlignet med tidligere teknologi, når det gelder energieffektivitet og farveprestasjoner. Den samlede balanse for anvendelse av kadmiumbaserte kvanteprikker i skjermsystemer er positiv på grunn av deres lavere energiforbruk sammenlignet med dagens tilgjengelige alternative teknologier på markedet. De samlede negative virkninger på miljø-, helse-, og forbrukersikkerhet som følge av substitusjonen av kadmiumbaserte kvanteprikker i skjermsystemer, er sannsynligvis større enn de samlede fordeler på miljø-, helse- og forbrukersikkerhet.

Nytt unntak 39 a erstatter tidligere unntak 39 i vedlegg III og lyder: Kadmiumselenid i kadmiumbaserte halvledernanokrystall-kvanteprikker, som kan »downshifte«, til bruk i skjermsystemer (< 0,2 μg Cd pr. mm lysemitterende areal). Unntaket utløper den 31. oktober 2019 for alle kategorier .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – direktiv 2011/65/EU – er hjemlet i traktatens artikkel 114. Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endringer av kap. 2a, vedlegg 1, i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av direktiv 2017/1975/EU er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Utkast til rettsakt er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i Expert Group for RoHS 2 adaptation and enforcement (E02810) og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med, og videreutvikling av RoHS 2 gitt innspill og kommentarer.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)383
Rettsaktnr.: 2017/1975
Basis rettsaktnr.: 2011/0065
Celexnr.: 32017L1975

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2017
Frist returnering standardskjema: 19.10.2017
Dato returnert standardskjema: 19.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 15/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.04.2018
Høringsfrist: 25.05.2018
Frist for gjennomføring: 21.11.2018
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen