Tilbaketrekking av kalsiumsorbat

Forordning (EU) nr.2018/98 av 22 januar 2018 om endring i vedlegg II og III i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer når det gjelder kalsiumsorbat.

Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards calcium sorbate (E 203)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 22.01.2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler tilbaketrekking av kalsiumsorbat fra regelverket. Kalsiumsorbat trekkes tilbake på grunn av manglende data og dermed manglende grunnlag for reevaluering. Tilsetningsstoffer som ikke lenger er godkjent tilsetningsstoff i tilsetningsstofforskriften må fjernes. Det innebærer at alle oppføringene av kalsiumsorbat i vedlegg II og vedlegg III i forordning (Eu) nr.1333/2008 og i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 fjernes.

I dag blir kalsiumsorbat brukt i et nisjeprodukt og industrien har fått en overgangstid for å finne et alternativt konserveringmiddel.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten fører til at ikke godkjente tilsetningsstoffer fjernes fra regelverket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/98
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012
Celexnr.: 32018R0098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2017
Frist returnering standardskjema: 22.12.2017
Dato returnert standardskjema: 22.12.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 85/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 11.02.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.05.2018

Lenker