Utfyllende beslutning til CRR om vurdering av land med likeverdige krav.

Kommisjonens gjennomførelsesavgjørelse av 20. desember 2016 om endring av gjennomførelsesavgjørelse 2014/908/EU for så vidt gjelder listene over tredjeland og territorier, hvor tilsyns- og reguleringsmessige krav anses for å være i overenstemmelse med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til Europa-parlamentets og rådets forordning nr. 575/2013.

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/2358 of 20 December 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Beslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. desember 2016, og har trådt i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen, men vil uansett ikke tas inn i EØS-avtalen før morrettsakten er tatt inn (575/2013 CRR).

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Beslutningen endrer beslutning 2014/908/EU ved at følgende land legges til listen: Tyrkia, New Zealand, Færøyene og Grønland.  

Merknader
Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i egen beslutning/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk beslutning/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, foretak eller forbrukere.

Vurdering

Forbehold om Stortingets samtykke er knyttet til morrettsakten 575/2013 CRR.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/8560/EU
Basis rettsaktnr.: 32013R0575, 32014D0908
Celexnr.: 32016D2358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2017
Dato returnert standardskjema: 08.03.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen