Utfyllende beslutning til kapitalkravregelverket for banker mv. (CRR) om vurdering av land med likeverdige krav.

Kommisjonens gjennomførelsesavgjørelse av 20. desember 2016 om endring av gjennomførelsesavgjørelse 2014/908/EU for så vidt gjelder listene over tredjeland og territorier, hvor tilsyns- og reguleringsmessige krav anses for å være i overenstemmelse med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til Europa-parlamentets og rådets forordning nr. 575/2013.

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2016/2358 of 20 December 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Beslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. desember 2016, og har trådt i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen, men vil uansett ikke tas inn i EØS-avtalen før morrettsakten er tatt inn (575/2013 CRR).

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Beslutningen endrer beslutning 2014/908/EU ved at følgende land legges til listen: Tyrkia, New Zealand, Færøyene og Grønland.  

Merknader
Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i egen beslutning/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk beslutning/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/8560/EU
Basis rettsaktnr.: 32013R0575, 32014D0908
Celexnr.: 32016D2358

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2017
Dato returnert standardskjema: 08.03.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker