Utfyllende bestemmelser til CRDIV om benchmarking av internmodeller

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder vedrørende vurderingsstandarder for benchmarkporteføljer og prosedyrer for utveksling av vurderinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/180 of 24 October 2016 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for benchmarking portfolio assessment standards and assessment-sharing procedures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 23.12.2016.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsdirektivet for banker mv - CRDIV (32013L0036). Forordningen angir hvordan nasjonale myndigheter skal vurdere resultater fra benchmark-undersøkelser av internmodeller (jf. art. 78 i CRD IV, direktiv 2013/36) og hvordan de skal kommunisere med den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen medfører noe mer arbeid for tilsynsmyndighetene, men har ellers ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen angir hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere resultater av benchmarkanalyser av markeds- og kredittrisikomodeller, herunder hvordan de skal idetifisere modeller og porteføljer som krever særskilt oppfølging, og hvordan de skal utveksle informasjon med den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, som gjennomfører undersøkelsene. Reglene anses akseptable. 

Det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0180/2017
Basis rettsaktnr.: 32013L0036
Celexnr.: 32017R0180

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2016
Frist returnering standardskjema: 28.02.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: