Utfyllende bestemmelser til CSDR om bøter ved forsinket oppgjør samt når et verdipapirregisters aktivitet er avgjørende for et annet EØS-land

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2017/389 av 11. november 2016 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 når det gjelder parameterne for beregning av bøter ved forsinket oppgjør samt aktiviteter til verdipapirregistre i vertsland

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/389 of 11 November 2016 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails and the operations of CSDs in host Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er endelige vedtatt i EU og ble publisert i Official Journal 10. mars 2017. Forordningen er til vurdering av EØS/EFTA statene.

Finansdepartementet sendte 16. mai 2017 på høring utkast til bestemmelser som vil gjennomføre forventet fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordningen i norsk rett. Høringsfristen var 30. juni 2017 og er nå til behandling i departementet. Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

(Sakk. inst. merknader)

Sammendrag av innhold

Med forordning (EU) 909/2014 (CSDR) innføres et felles europeisk lovverk for verdipapirregistervirksomhet i EØS, og blant annet regler for sanksjoner ved forsinkelse i oppgjør av verdipapirhandler. Forordning (EU) 2017/389 gir utfyllende bestemmelser for nivået på bøter ved forsinket oppgjør i verdipapirregistre. I tillegg fastsettes kriteriene for når et verdipapirregisters aktivitet er avgjørende for et annet EØS-land og således vil være gjenstand for samarbeid mellom relevante myndigheter i landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt 909/2014 (CSDR, CSD-forordningen, som regulerer verdipapirregistre og verdipapiroppgjør). Forordningen skal gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få ikke-ubetydelige økonomiske konsekvenser for foretakene. Reglene vil kreve endringer i IT-systemer hos verdipapirregistrene og deres medlemmer, og aktørene vil få økt krav til oppfølging av transaksjoner for å unngå bøter. I tillegg vil økt grensekryssende konkurranse medføre økt behov for samarbeid mellom relevante myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/389/EU
Basis rettsaktnr.: 909/2014
Celexnr.: 32017R0389

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.11.2016
Frist returnering standardskjema: 09.03.2017
Dato returnert standardskjema: 27.02.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2017
Høringsfrist: 30.06.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker