Utfyllende bestemmelser til EMIR om unntak for offentlige myndigheter fra spesifiserte 3. land

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/979 av 2. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre med hensyn til oversikten over unntatte enheter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/979 of 2 March 2017 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to the list of exempted entities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. De er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Sentralbanker og andre offentlige etater i EØS som forvalter statgjeld er unntatt fra bestemmelse i EMIR. Forordning (EU) 2017/979 slår fast at tilsvarende unntak skal gjelde for Australia, Canada , HongKong, Mexico, Singapore og Sveits.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisrettsakten EMIR (648/2012) er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i Norge 1 juli 2017. Denne forordningen kan gjennomføres ved inkorporasjon, dvs. ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten.

Vurdering

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/979/EU
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32017R0979

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.01.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen