Utfyllende bestemmelser til PRIIPS - Key Information Documents (KID)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed

supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring i EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Basisrettsakten PRIIPs er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler fra EU-Kommisjonen til Råds- og Parlaments forordning 1286/2014. Forordningen fastsetter tekniske standarder for utformingen av key information documents (KID) tilhørende forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPS). Reguleringen setter krav blant annet krav til informasjonsinnhold og presentasjonen av informasjon i dokumentet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Disse utfyllende bestemmelsene vil ikke tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres nasjonalt før basisforordningen PRIIPs er gjennomført. PRIIPs er i dag til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen av EFTA-landene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes å få økonomiske konsekvenser for foretakene, da de krever endringer i markedsføring av forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/653
Basis rettsaktnr.: 1286/2014
Celexnr.: 32017R0653

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2017
Frist returnering standardskjema: 24.10.2017
Dato returnert standardskjema: 01.01.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: