Endringsforordning om sammenkobling av sjåførkortregistre

Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2017/1503 som endrer kommisjonsforordning (EU) 2016/68 om felles prosedyrer og kravspesifikasjoner for sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1503 of 25 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/68 on common procedures and specifications necessary for the interconnection of electronic registers of driver cards

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 25. august 2017 og publisert i Official Journal dagen etter, med ikrafttredelse i EU 15. september 2017.

Det er fremmet forslag til beslutning i EØS-komiteen om å innlemme forordningen i EØS-avtalen med frist for godkjenning 27. oktober 2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1503 er hjemlet i Råds- og Europaparlamentsforordning (EU) 165/2014, art. 31(5).

Kommisjonsforordningen inneholder språklige presiseringer for å gjøre kommisjonsforordning (EU) 2016/68 mer klar og for å bedre sikkerheten, spesielt når det gjelder tredjelandsoppkobling, enten direkte eller indirekte via et annet land. Kommisjonsforordningen innebærer også en forberedelse av neste versjon av TACHOnet- meldesystemet for utveksling av informasjon om fartsskriverkort i EU- som kommer til våren.

Art. 1

I endringsforordningens art. 1 gjøres følgende endringer i kommisjonsforordning (EU) 2016/68:

(1 ) I 2016/68 artikkel 2 definisjoner legges det til tre nye punkter.

(2) 2016/68 får ny artikkel 3a som gjelder oppkobling av tredjeland og ny art. 3b som omhandler testing før oppkobling. 

(3) 2016/68 får ny artikkel 5a som beskriver indirekte oppkobling til TACHOnet via et annet land. 

(4) 2016/68 vedleggene I, II, III, VI, VII og VIII endres, hvorav en del av endringene er mindre språklige endringer.

(5) 2016/68 får et nytt vedlegg IX som beskriver applikasjonen for indirekte oppkobling etter ny art. 5a som omtalt ovenfor under (3).

Art. 2

Forordningen trådte i kraft 15. september 2017 i EU og var fra det tidspunkt direkte anvendbar i medlemslandene, bortsett fra endringene i vedleggene I, II, III, VI, VII og VIII som omtalt ovenfor under art. 1 (4), som skal anvendes fra 2. mars 2018.

Merknader

Ettersom rettsakten er hjemlet i rammeforordning 165/2014 om fartsskriver, vil denne kommisjonsforordningen ikke gjelde for Norge før Stortinget har samtykket i å innlemme rammeforordningen i EØS-avtalen, jf. prop 8 LS (2017-2018)
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen innebærer behov for å innta en henvisning i forskriftsteksten til endringsforordningen. Rettsakten innebærer etter Vegdirektoratets vurdering for øvrig ikke behov for endring av lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen innebærer behov for endringer i datasystemet Difas- det nasjonale elektroniske registeret for fartsskriverkort. Vegdirektoratet jobber med å kartlegge omfanget av endringsbehovet.

Endringene i Difas vil innebære økonomiske kostnader for Vegdirektoratet,  kostnadene lar seg ikke tallfeste nærmere på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

De foreslåtte endringene skal styrke sikkerheten til Tachonet systemet, noe som vurderes som positivt  .

Konklusjon:

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1503/2017
Basis rettsaktnr.: 165/2014
Celexnr.: 32017R1503

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.08.2017
Frist returnering standardskjema: 09.10.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker