Vet - beskyttelsestiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1841 av 10. oktober 2017 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1841 of 10 October 2017 amending Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.10.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 11. oktober 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) nr. 2017/247 fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte EU-medlemsstater skal opprette ved utbrudd av høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap, tiltakene som skal iverksettes i sonene og varigheten av tiltakene. I tillegg fastsetter beslutningen vilkår for å for å føre daggamle kyllinger ut av risiko- og observasjonssonene. Denne nye rettsakten endrer beslutning (EU) nr. 2017/247. Endringene er at det fastsettes ytterligere restriksjonssoner rundt eller i tilknytning til risiko- og observasjonssonene, tiltak som skal iverksettes i restriksjonssonene og varigheten av tiltakene. Forsendelse av fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg ut av restriksjonssonene forbys. De berørte avsenderlandenes myndigheter får likevel mulighet til å tillate forsendelse av daggamle kyllinger og rugeegg ut av restriksjonssonene på bestemte vilkår. Endringene gjøres for å styrke kontrollen med sykdommen i områder hvorfra risikoen for spredning er vurdert som stor. Til slutt forlenges beslutning (EU) nr. 2017/247 til 31. mai 2018. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa, som inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko-, observasjons- og restriksjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Forbudet mot å sende fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg ut av de nye restriksjonssonene er en ytterligere innstramming av fjørfebransjens muligheter til å handle med fjørfe, daggamle kyllinger og rugeegg i EØS. Eksportører i sonene vil likevel kunne få tillatelse fra sine myndigheter til å eksportere daggamle kyllinger eller rugeegg til norske importører på vilkårene i beslutningen. Norske importører vil kunne få tillatelse fra Mattilsynet til å importere de daggamle kyllingene eller rugeeggene på de samme vilkårene. Mattilsynet må oppdatere sine nettsider med informasjon om muligheten til å få slike tillatelser og påregne noe tid til søknadsbehandling.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den sendes til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten bidrar til å styrker kontrollen med høypatogen aviær influensa i områder utenfor de etablerte risiko- og observasjonssonene hvorfra risikoen for spredning av sykdommen er vurdert som stor.

Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko-, observasjons- og restriksjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1841/EU
Celexnr.: 32017D1841

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.10.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 11.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.10.2017

Lenker