Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å tilpasse dem til endringen i den foreskrevne testprosedyren for måling av CO2 fra varebiler

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1499 of 2 June 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adapting them to the change in the regulatory test procedure for the measurement of CO2 from light duty vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.09.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 2. juni 2017 og trådte i kraft i EU 14. september 2017.

Rettsakten ble sendt på nasjonal høring den 04.12.17, med høringsfrist satt til 29.12.17.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte den 15.12.17, beslutning nr. 247/2017. Forordningen ble tatt inn i ny forskrift om CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, med vedtakelsesdato 28.12.18. Forskriften trådte i kraft 1.1.19, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Målsetningen med basisforordning (EU) nr. 510/2011 er å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren og forordningen setter bindene CO2-utslippsmål til varebilfabrikantene.

Fra 1. september 2017 innføres en ny testprosedyre for lette kjøretøy, kjent som WLTP*, for måling av CO2-utslipp og drivstofforbruk. WLTP erstatter avgasstestprosedyren NEDC**. Den nye testprosedyren innføres stegvis og gjelder for nye kjøretøytyper i gruppe N1 klasse I fra 1. september 2017 og for nye kjøretøytyper i gruppe N1 klasse II og III fra 1. september 2018. Ett år senere, henholdsvis 1. september 2018 og 1. september 2019, blir det krav om WLTP ved registrering av slike, nye varebiler. I tillegg kommer en periode hvor det er mulig å registrere overliggere etter reglene om restkjøretøy.

WLTP, som er fastsatt i forordning 2017/1151, forventes å gi verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk som er mer representative for reelle kjøremønstre, og vil gi noe høyere verdier enn ved måling etter NEDC-prosedyren. EU-kommisjonen har utviklet en egen korrelasjonsmetode for å ta høyde for ulikheter i CO2-utslippsverdier ved måling etter henholdsvis NEDC-prosedyren og den nye WLTP. Korrelasjonsmetoden for varebiler er beskrevet i forordning 2017/1152. Korrelasjonsmetoden skal brukes under innfasingen av WLTP og frem til utgangen av 2020 for å sikre at fabrikantenes overholdelse av CO2-utslippsmål kan verifiseres på grunnlag av NEDC-utslippsverdier. Fra 2021 vil fabrikantene få fastsatt spesifikke CO2-utslippsmål basert på verdier fra WLTP-prosedyren. Til dette skal gjennomsnittlige CO2-utslipp etter WLTP-prosedyren fra nye varebiler registrert i 2020 benyttes som referanseverdi. Formelen for beregning av spesifikke CO2-utslippsmål er gjengitt i forordningens vedlegg.

For å kunne fastslå gjennomsnittsutslippet for nye varebiler i Europa fra alle produsenter og for å kontrollere fabrikantenes overholdelse av utslippsmålene gitt av forordning 510/2011, rapporterer registreringsmyndighetene årlig antall registreringer og tekniske data for de forskjellige varebilmodellene som har blitt registrert i de enkelte land. Som følge av overgangen til WLTP, korrigerer forordning 2017/1499 listen over hvilke dataparametere som skal inkluderes i de årlige rapportene som sendes til Det europeiske miljøbyrået, EEA.

* WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure

** NEDC = New European Driving Cycle

Korrelasjonsverktøyet CO2MPAS: https://co2mpas.io/

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning 510/2011 med tilhørende rettsakter er av Samferdselsdepartementet foreslått gjennomført samlet i én forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven kapittel III. Samferdselsdepartementet vil legge frem en LS proposisjon med forslag til ny § 13 b i vegtrafikkloven i løpet av høsten 2017. En nærmere omtale av endringene vil bli gitt i LS proposisjonen om endringer i vegtrafikkloven.

Rettsakten vil tas inn i den nye forskriften når denne er på plass.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vegdirektoratet rapporterer årlig i henhold forordning 510/2011 og forordning 293/2012. Rapporteringskravet innebærer at Vegdirektoratet tar ut informasjon fra motorvognregisteret, bearbeider datamaterialet noe og sender det over til Det europeiske miljøbyrået, EEA. Imidlertid er det norske systemet for registrering av kjøretøy lagt opp på en måte som gjør at noe av dataene som det skal rapporteres på ikke fanges opp med den nøyaktigheten som forordningen legger opp til. Dersom Norge skal rapportere så nøyaktige data som kreves, må systemet for registrering av kjøretøy legges opp på en noe annen måte enn i dag, og Autosys må tilpasses dette. En slik endring er det lagt opp til i forbindelse med utviklingen av nytt Autosys. 

NorType jobber med nytt filformat for typegodkjenninger med verdier for WLTP. Videre må innlesningsjobben for Autosys typegodkjenning og CoC tilpasses dette nye formatet, hvilket er ventet å være klart mars/april 2018. Det jobbes også med å få på plass elektronisk CoC-løsning, såkalt e-CoC, noe som vil sikre nøyaktige data for det enkelte kjøretøy, men denne løsningen ligger 1-2 år frem i tid.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vegdirektoratet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten går under hurtigprosedyre og blir ikke behandlet i spesialutvalg.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1499
Basis rettsaktnr.: 510/2011
Celexnr.: 32017R1499

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2017
Frist returnering standardskjema: 16.10.2017
Dato returnert standardskjema: 16.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 247/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2017
Høringsfrist: 29.12.2017
Frist for gjennomføring: 02.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.01.2019

Lenker

Til toppen