Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1907 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som et fôrtilsetningsstoff til storfe og sau

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1907 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum (KKP/593/p and KKP/788/p) and Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) as a feed additive for cattle and sheep

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av tre mikroorganismersom fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen «tilsetningsstoffer til ensilasje». Det er godkjent for alle sau og storfe. Det er vist effekt på alle fôrmidler. "European Food Safety Authority" (EFSA) kunne ikke konkludere på dose, men det er gitt anbefalt minimumsdose. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1907
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1907

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker