Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1914 av 19. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1914 of 19 October 2017 concerning the authorisation of salinomycin sodium (Sacox 120 microGranulate and Sacox 200 microGranulate) as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying and repealing Regulations (EC) No 1852/2003 and (EC) No 1463/2004 (holder of authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av salinomycin natrium som koksidiostatika til slaktekylling og livkylling for to ulike produkter (ulike konsentrasjoner). Regodkjenning er nødvendig siden det har gått 10 år. Tidligere var det krav til at koksidiostatika produktet ikke skulle være i fôret det siste døgnet før slakting. Dette kravet gjelder ikke lenger, og det er ikke definert noen krav til tilbakeholdningstid. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har et unntak i EØS-avtalen angående koksidiostatika, hvor bare fem aktive stoffer er godkjent, mot 11 i EU. Salinomycin natrium er da ett av disse godkjente aktive stoffene i Norge. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1914
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1914

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker