Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkyllinger, slaktegris, og mindre fjørfe- og grisearter, og om endring av forordning (EF) 255/2005 og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen Andrés Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1896 of 17 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) and endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Aspergillus niger (NRRL 25541) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, pigs for fattening, minor poultry species and minor porcine species for fattening and amending Regulation (EC) 255/2005 and repealing Regulation (EC) No 668/2003 (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparat bestående av de to enzymene endo-i,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert fra muggsoppen Apergillus niger som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Godkjennelsen er gitt med minimums nivå av de to enzymene. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1896
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1896

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.09.2017
Frist returnering standardskjema: 03.11.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.09.2017
Høringsfrist: 10.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen