Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsfordning 2016/480 om felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre over vegtransportvirksomheter

Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 om felles regler for sammenkobling av nationale elektroniske registre om vegtransportvirksomheter og om oppheving av forordning (EU) nr. 1213/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/480 of 1 April 2016 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings and repealing Regulation (EU) No 1213/2010

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2016/480 trådte i kraft 22.04.2016 og skal anvendes fra 30.01.2019.

Rettsakten blir behandlet etter hurtigprosedyren.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 2016/480 omhandler felles regler for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre om vegtransportvirksomheter og erstatter kommisjonsforordning (EU) 1213/2010. Forordningen er hjemlet i forordning (EU) nr. 1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for utøvelse av yrket som transportør på veg. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Sistnevnte rettsakt er en del av EØS-avtalen

I henhold til forordning (EU) 1071/2009 art. 16 er hvert medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et nasjonalt elektronisk register, der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres. I tillegg skal opplysningene utveksles mellom medlemsland gjennom et system for sammenkobling av nasjonale elektroniske registre på tvers av landegrensene. Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte dette registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordning (EU) 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av ERRU, og angir hvilke opplysninger registrene skal inneholde, mens forordning (EU) 2016/480 inneholder tekniske krav til hvordan opplysningene skal utveksles på tvers av landegrensene. Bakgrunnen for å erstatte forordning 1213/2010 med en ny, var at Kommisjonen har i de siste årene identifisert en rette aspekter vedrørenede bruk av registeret som ikke svarer til de administrative prosessene i medlemslandene. I tillegg var det nødvendig å tilpasse de eksisterende bestemmelsene av tekniske grunner. Forordningen fastsetter en del prosedyrer og tekniske krav medlemsstatene må følge ved registrering i og anvendelse av ERRU. I tillegg lister bilag II og VIII opp hvilke typer meldinger som skal stilles til rådighet via ERRU.

Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å bygge og drifte det nasjonale ERRU-registeret, og det ligger som en del av det saksbehandlingssystemet løyvemyndigheten benytter.

Forordningen trådte i kraft i EU den 22. april 2016, men skal ikke anvendes før 30. januar 2019. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Yrkestransportloven §§ 29a og 35 gir hjemmel for å opprette og bruke det nasjonale elektroniske registeret for å utveksle informasjon med andre land. Kommisjonsforordning (EU) 2016/480  tas inn i  forskrift 26. mars 2003 nr. 401. om yrkestransport med motorvogn og fartøy.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for Norge. VD har budsjettert for endringene i inneværende år.

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke gjennomført høring i Norge om rettsakten ettersom forordningen ikke gir valgmuligheter for medlemsstatene og er av teknisk karakter.

Vurdering

Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes at de opplysningene som utveksles skal gjøres i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling personopplysninger.

Forordning (EU)2016/480 innebærer ikke materielle endringer av særlig betydning, og baserer seg i stor grad på informasjon løyvemyndigheten og kompetent myndighet allerede har.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM (2016)480
Rettsaktnr.: 2016/480
Basis rettsaktnr.: 1071/2009
Celexnr.: 32016R0480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2016
Frist returnering standardskjema: 24.05.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker