Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFIR om kriterier for å fastslå om derivater har en direkte, vesentlig og overskuelig effekt i EØS-området og om forhindring av omgåelse av regler og forpliktelser

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/579 av 13. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om direkte, vesentlig og overskuelig effekt av kontrakter i Den europeiske unionen og forhindring av omgåelse av regler og forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/579 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.09.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU , men er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 600/2014 (MiFIR). Forordningen gir kriterier for å vurdere når en derivatkontrakt skal anses å ha direkte, vesentlig og forutsigbar effekt i Den europeiske union, jf. MiFIR artikkel 28 nr. 2, som innfører handelslplikt for slike derivatkontrakter der motparten er etablert i tredjeland. Forordningen har også bestemmelser om når en derivatkontrakt skal anses for å være utformet med det formål å omgå bestemmelser i MiFIR. Dette kan være aktuelt når én eller begge motparter er formelt er etablert i tredjeland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt kravene skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)3544
Rettsaktnr.: 2017/579
Basis rettsaktnr.: 600/2014
Celexnr.: 32017R0579

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen