Vin, endringer i 32009R0606, nye ønologiske metoder

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1961 av 2. august 2017 om endring i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder.

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1961 of 2 August 2017 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 606/2009 som blant annet inneholder gjennomføringsbestemmelser om tillatte ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner, under forordning (EF) nr. 1308/2013. Forordningen innfører to nye ønologiske metoder om henholdsvis bruk av filterplater som inneholder zeolites y-faujasite (engelsk) til å absorbere haloanisoles (engelsk) og behandling av vin med potassium polyaspartate (engelsk) for tartarisk stabilisering. De to ønologiske metodene er allerede vurdert og tillatt av Den internasjonale vinorganisasjonen (OIV). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)5329
Rettsaktnr.: 1961/2017
Basis rettsaktnr.: 1308/2013
Celexnr.: 32017R1961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2017
Frist returnering standardskjema: 29.12.2017
Dato returnert standardskjema: 05.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 34/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2017
Høringsfrist: 05.11.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen