Biocid - Ikke-godkjenning av klorofen i PT 3

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 av 20. april 2018 om ikke-godkjenning av klorofen som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 3

Commission Implementing Decision (EU) 2018/622 of 20 April 2018 not approving chlorophene as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 3

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. april 2018 og ble publisert i OJ 23. april 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. september 2018.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer etablerte en liste over eksisterende aktive stoffer for vurdering for mulig godkjenning til bruk i biocidprodukter. Klorofen står oppført på denne listen.

Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/622 besluttes det å ikke godkjenne klorofen til bruk i biocidprodukter i produkttype 3. Produkttype 3 omfatter desinfeksjonsmidler til veterinærhygiene.

Vurderingen av klorofen viste at en eventuell bruk av stoffet i biocidprodukter i produkttype 3 ville medføre uakseptabel helserisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett i biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet til rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/622
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018D0622

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2018
Frist returnering standardskjema: 03.05.2018
Dato returnert standardskjema: 03.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 181/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2018
Høringsfrist: 23.05.2018
Frist for gjennomføring: 22.09.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.10.2018

Lenker