Biocid - Godkjenning av azoksystrobin i PT 7, 9 og 10

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/614 av 20. april 2018 om godkjenning av azoksystrobin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/614 of 20 April 2018 approving azoxystrobin as an active substance for use in biocidal products of product-types 7, 9 and 10

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. april 2018 og ble publisert i OJ 23. april 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 21. september 2018.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2018/614 godkjenner azoksystrobin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7, 9 og 10.

Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for overflatefilm. Produkttype 9 omfatter konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer. Produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Azoxystrobin oppfyller kriteriene for å være meget persistent og giftig, og betraktes som substitusjonskandidat i henhold til artikkel 10, punkt 1 (d) i forordning (EU) nr. 528/2012.

Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen av aktivstoffet på fellesskapsnivå.

Behandlede produkter kan bringes i omsetning på følgende betingelse: Den person som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt i omsetning, som er behandlet med eller inneholder azoksystrobin, skal sikre at merkingen av det behandlede produktet inneholder opplysninger i henhold til artikkel 58, punkt 3, andre avsnitt i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/614
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018R0614

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.04.2018
Frist returnering standardskjema: 03.05.2018
Dato returnert standardskjema: 03.05.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 182/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.04.2018
Høringsfrist: 23.05.2018
Frist for gjennomføring: 22.09.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.10.2018

Lenker