Endring av ikrafttredelsesdatoen for PRIIPs forordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker, hva angår ikrafttredlesesdatoen

REGULATION (EU) 2016/2340 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products as regards the date of its application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Sammendrag av innhold

PRIIPs-forordningen  stiller krav til et nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker. Forordningen gjelder bla livsforsikring med investeringsvalg. Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen. Ikrafttredelsesdatoen i PRIIPs forordningen er satt til 1. januar 2017.  Endringsforordningen utsetter tidspunktet for ikrafttredelse av PRIIPs-forordningen til  1 januar 2018. Hensikten var å gi de berørte parter mer tid til å oppfylle de nye kravene som følger av PRIPPs-forordningen og dens utfyllende forordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten (PRIIPs-forordningen) er ennå ikke tatt inn i EØS avtalen. Et  lovforslag som vil gjennomføre forordningen har vært på høring. Endringsforordning har ingen rettslige konsekvenser da denne bare utsetter ikrafttredelsesdatoen i EU til 1. januar 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2340
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R2340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2017
Frist returnering standardskjema: 01.05.2018
Dato returnert standardskjema: 14.11.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker